สภาพทั่วไป

      ตำบลนาวัง เป็นตำบลหนึ่งใน 19 ตำบลของ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งอยู่ที่ ถนนสาย รพช.โคกกอก-นาวัด(อบจ.อจ.3073) บ้านนาวัง หมู่ที่ 3 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ(ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

เนื้อที่

      เทศบาลตำบลนาวัง มีเนื้อที่ ทั้งหมด 33.56 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาผือ ตำบลเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ลักษณะภูมิเทศ

      ภูมิเทศโดยทั่วไปของตำบลนาวัง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยไหลผ่าน คือ ลำห้วยละโอง ห้วยยาง ห้วยแซว ลักษณะสภาพดินโดยส่วนใหญ่เป็นดินทรายและจืด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกข้าวเป็นหลัก

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาวัง มีหมู่บ้านในเขตปกครอง ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน/ชุมชน เต็มส่วนทั้ง 11 หมู่บ้าน/ชุมชน

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลนาวัง มีประชากรรวม ทั้งสิ้น 4,635 คน เป็นชาย 2,356 คน และหญิง 2,279 คน จำนวน 1,366 หลังคาเรือน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1 กุดตากล้า 110 95 205
2 โคกช้างฮ้าย 205 225 430
3 นาวัง 286 225 511
4 นาดี 205 190 395
5 หนองมะแซว 263 249 512
6 นาโพธิ์ 217 221 438
7 นาคำ 176 165 341
8 นาวัด 204 219 423
9 โนนขี้เหล็ก 114 129 243
10 ดงสวาง 328 316 644
11 โคกเจริญ 248 245 493

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560)

ลักษณะภูมิอากาศ

      พื้นที่ตำบลนาวัง อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ Tropical Savanha : “Aw” ตามระบบจำแนกประเภท ภูมิอากาศของ Koppen คือ มีช่วงความแตกต่างของฤดูฝน และฤดูแล้ง อย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (มรสุมฤดูหนาว และฤดูแล้ง) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มรสุมฤดูร้อน และฤดูฝน)

      ลักษณะฤดูกาลโดยปกติตามมาตรฐานภูมิศาสตร์สากล จะมีเพียงฤดูเดียว คือ ฤดูร้อน ทั้งร้อนชื้น และร้อนแห้งแล้ง แต่ถ้าจำแนกตามภูมิศาสตร์ของภูมิภาค สามารถแบ่งได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้

      ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอว่า ฝนทิ้งช่วง ในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม แต่ระยะทิ้งช่วง จะไม่เหมือนกันในแต่ละปี ซึ่งในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านหรือเข้าใกล้ ทำให้มีฝนตกชุก บางปีอาจเกิดภาวะน้ำท่วม

      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิจะลดลง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป และจะหนาวมากในช่วง ปลายเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม ในฤดูนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและแห้งเข้ามาปกคลุม

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นตามลำดับ และอาจมีฝนตกบ้างเป็นบางวันแต่ปริมาณไม่มากนัก ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ในฤดูนี้มักจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

การคมนาคม

      การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212, ทางหลวงจังหวัด และถนนท้องถิ่น เป็นเส้นทางติดต่อภายในตำบลนาวัง ได้อย่างสะดวกสบาย มีรถยนต์โดยสารประจำทางให้บริการ โดยมีระยะทางจากจังหวัดอำนาจเจริญ ถึงตำบลนาวัง ประมาณ 14 กิโลเมตร

การสาธารณสุข

      ตำบลนาวัง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านนาคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาวัง

ไฟฟ้า

      ตำบลนาวัง เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เกือบทุกครัวเรือน

ประปา

      ตำบลนาวัง มีประปาผิวดินขนาดกลาง และระบบประปาหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจาก เทศบาลตำบลนาวัง

การประกอบอาชีพ

      ประชากรในตำบลนาวัง ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน และรับจ้างทั่วไป

การศาสนา

      ประชาชนในตำบลนาวัง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จำนวน 9 แห่ง

 

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ